Търсене

Следвай ни

     

DKK

Одиторски услуги, Счетоводни услуги, Данъчни услуги

Дипломираните експерт-счетоводители


Счетоводни услуги

Счетоводната система на едно предприятие е важно средство за поддържане на комуникацията между него и неговите служители, клиенти, доставчици и държавните институции. Състоянието и качеството на счетоводната система са от ключово значение, както за управлението на дружеството, така и за контактите с чуждестранни контрагенти.

 

  • Абонаментно счетоводно обслужване
  • Цялостно организиране на счетоводния процес, съобразен с вашите изисквания
  • Изготвяне на годишни финансови отчети съгласно Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП), Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) и Общоприетите счетоводни принципи на САЩ (US GAAP)
  • Обработка на заплати
  • Участие/съдействие при инвентаризации и други процедури по вътрешен контрол
  • Изготвяне на месечни декларации по ЗДДС, месечни Интрастат декларации, декларации и отчети за БНБ, справки и отчети за НСИ, данъчни декларации по ЗКПО
  • Текущо изчисляване на дължими данъци
  • Текущо информиране за промени в счетоводното и данъчното законодателство, засягащи вашата дейност
  • Аутсорсинг услуги - значително намаление на разходите 
  • Счетоводни консултации по избор на счетоводна политика и/или по приложението на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП), Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) и Общоприетите счетоводни принципи на САЩ (US GAAP)