Търсене

Следвай ни

     

DKK

Одиторски услуги, Счетоводни услуги, Данъчни услуги

Дипломираните експерт-счетоводители


Полезна информация

Международна федерация на счетоводителите (IFAC) https://www.ifac.org/

Борд по Международни счетоводни стандарти (IASB) http://www.iasb.org/

Федерация на европейските счетоводители (FEE) http://www.fee.be/

Достъп до правото на Европейския съюз (EUR-Lex) http://www.eur-lex.europa.eu/

Федерация на счетоводителите от средиземноморските страни (FCM) http://www.fcmweb.org/

Национална агенция за приходите  http://www.nap.bg/ 

Министерство на финансите http://www.minfin.bg/

Национален осигурителен институт http://www.noi.bg/

Комисия за финансов надзор http://www.fsc.bg/

Институт на дипломираните-експерт счетоводители  http://www.ides.bg/

Сметна палата http://www.bulnao.government.bg/

Търговски регистър http://www.brra.bg/