Търсене

Следвай ни

     

DKK

Одиторски услуги, Счетоводни услуги, Данъчни услуги

Дипломираните експерт-счетоводители


Данъчни услуги

Спазването на сложни данъчни разпоредби, като в същото време следенето на постоянни промени в законодателството, може да се окаже минно поле. Само най-активни и в крак с времето съвети може да помогне на бизнеса да отговарят на тези по-сложни събития.

Ние  предлагаме широк кръг от данъчни консултантски услуги във всички сфери на българското данъчно облагане, а също така и в сферата на международното данъчно облагане:

 

 • Изготвяне  на годишни данъчни декларации за корпоративен данък
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации за данък върху доходите на физически лица
 • Изготвяне  на данъчни декларации по Закона за данък върху добавената стойност
 • Възстановяване на ДДС за местни и чуждестранни фирми
 • Изготвяне и проверка на данъчни декларации по Закона за акцизите и данъчните  складове и по Закона за местните данъци и такси
 • Данъчни и други регистрации
 • Данъчно планиране
 • Мита и международна търговия
 • Придобивания и вливания
 • Консултации и съдействие при прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане
 • Съдействие при данъчни проверки и ревизии
 • Информация за промени в данъчното, осигурителното, търговското, банковото, митническото, валутното и трудово законодателство