Търсене

Следвай ни

     

DKK

Одиторски услуги, Счетоводни услуги, Данъчни услуги

Дипломираните експерт-счетоводители


Одиторски услуги

Ние виждаме, подготовката на годишния доклад, като възможност за подобряване на вашия външен образ. А добре подготвен доклад може да има голям положителен ефект върху възприятията на инвеститори, потенциални източници на финанси, клиенти и дори собствения ви персонал.

 

  • Одит на финансовите отчети , изготвени съгласно Националните счетоводни стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП), Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), US GAAP и др.
  • Одит на консолидирани финансови отчети, изготвени съгласно НСФОМСП, МСФО, US GAAP
  • Одит на проекти, финансирани по програми от Европейските фондове или други международни финансови институции (като Европейски фонд за регионално развитие, Кохезионен фонд и др.), и/или правителствени и неправителствени организации
  • Одит на финансови отчети, изготвени в съответствие с отчетна рамка със специално предназначение
  • Одит на отделни компоненти на финансов отчет, или на конкретен елемент, статия или позиция от финансов отчет
  • Одит със специални цели във връзка с регулаторни изисквания
  • Договорени процедури за проверка на финансова информация и контроли
  • Компилиране на финансова информация и изготвяне на пълен финансов отчет по определена отчетна рамка
  • Подобряване на корпоративната отчетност
  • Вътрешен одит